To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia.


to człowiek-człowieko­wi-jest naj­bar­dziej-pot­rzeb­ny-do szczęścia
paul thiry holbachto człowiekczłowieko­wijest naj­bar­dziejpot­rzeb­nydo szczęściato człowiek człowieko­wiczłowieko­wi jest naj­bar­dziejjest naj­bar­dziej pot­rzeb­nypot­rzeb­ny do szczęściato człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziejczłowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­nyjest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęściato człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­nyczłowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęściato człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia

Zdarza się, że kiedy coś jest nam naj­bar­dziej ze wszys­tkiego pot­rzeb­ne, nie nad­chodzi, zaś przychodzi wte­dy kiedy jest nam zbędne...`Człowieko­wi jest pot­rzeb­na przes­trzeń, w której może się określić.Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Naj­mocniej bo­li gdy za­wodzi człowiek, na którym naj­bar­dziej polegaliśmy...