to czas po­karze czy aby na pewno dobrą dro­ga poszliśmy i we właści­wym kierunku 


to czas-po­karze-czy-aby na pewno-dobrą-dro­ga-poszliśmy-i-we-właś­wym-kierunku 
samothnickto czaspo­karzeczyaby na pewnodobrądro­gaposzliśmywewłaści­wymkierunku to czas po­karzepo­karze czyczy aby na pewnoaby na pewno dobrądobrą dro­gadro­ga poszliśmyposzliśmy ii wewe właści­wymwłaści­wym kierunku to czas po­karze czypo­karze czy aby na pewnoczy aby na pewno dobrąaby na pewno dobrą dro­gadobrą dro­ga poszliśmydro­ga poszliśmy iposzliśmy i wei we właści­wymwe właści­wym kierunku to czas po­karze czy aby na pewnopo­karze czy aby na pewno dobrączy aby na pewno dobrą dro­gaaby na pewno dobrą dro­ga poszliśmydobrą dro­ga poszliśmy idro­ga poszliśmy i weposzliśmy i we właści­wymi we właści­wym kierunku to czas po­karze czy aby na pewno dobrąpo­karze czy aby na pewno dobrą dro­gaczy aby na pewno dobrą dro­ga poszliśmyaby na pewno dobrą dro­ga poszliśmy idobrą dro­ga poszliśmy i wedro­ga poszliśmy i we właści­wymposzliśmy i we właści­wym kierunku 

Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie.Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę.Jakże odpychająca ta George Sand! Czy to aby na pewno kobieta? Skłonny jestem w to wątpić.Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku.