To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? 


to dla-miłoś-ludzie-są stworze­-to ona-jest w życiu-­dynie-naj­ważniej­sza-i człowiek-jest nie­szczęśli­wy-nap­rawdę-tyl­ko
anka kowalskato dlamiłościludziesą stworze­nito onajest w życiuje­dynienaj­ważniej­szai człowiekjest nie­szczęśli­wynap­rawdętyl­koprzezjejbrakwięc jejszu­ka jeślima wiaręże znaj­dzieże możnają zna­leżćwięc my­lisięwięcbłądziby­waczęstośle­pyal­bopo pros­tunie widziw sposóbdos­ko­nałyi my­li się czytaknie jest to dla miłościmiłości ludzieludzie są stworze­nito ona jest w życiujest w życiu je­dynieje­dynie naj­ważniej­szanaj­ważniej­sza i człowieki człowiek jest nie­szczęśli­wyjest nie­szczęśli­wy nap­rawdęnap­rawdę tyl­kotyl­ko przezprzez jejjej brakwięc jej szu­ka jeśli ma wiaręże można ją zna­leżćwięc my­li sięwięc błądziwięc by­waby­wa częstoczęsto śle­pyśle­py al­boal­bo po pros­tupo pros­tu nie widzinie widzi w sposóbw sposób dos­ko­nałydos­ko­nały i my­li się czy takto dla miłości ludziemiłości ludzie są stworze­nito ona jest w życiu je­dyniejest w życiu je­dynie naj­ważniej­szaje­dynie naj­ważniej­sza i człowieknaj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wyi człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdęjest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­konap­rawdę tyl­ko przeztyl­ko przez jejprzez jej brakwięc by­wa częstoby­wa często śle­pyczęsto śle­py al­bośle­py al­bo po pros­tual­bo po pros­tu nie widzipo pros­tu nie widzi w sposóbnie widzi w sposób dos­ko­naływ sposób dos­ko­nały i my­li się

Kiedy próbu­jemy nap­ra­wić je­den błąd, stwarza­my ko­lej­ne, których nie sposób uniknąć. Tak więc nap­ra­wianie błędów można naz­wać także gra­niem w szachy. Przed roz­poczęciem gdy mu­sisz us­ta­lić tak­tykę do wyg­ra­nej. Po­tem trze­ba pil­no­wać by nie stra­cić wielu pionków i naj­ważniej­sze­go Króla. Jeśli nasza tak­ty­ka jest zła - stra­cimy Króla i wszys­tkie in­ne pionki.Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.a jeśli dziec­ko wca­le nie jest Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć ....Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości