To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach.


to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
aleksander puszkinto fik­cjaspra­wiaże rozpływa­my sięwe łzachto fik­cja spra­wiaże rozpływa­my się we łzach

Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy.Ideał, to fik­cja na ziemi Praw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach.Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej.