To ile dla mnie znaczysz przek­racza wszys­tkie gra­nice zdro­wego rozsądku, żaden, na­wet naj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłby w sta­nie te­go pojąć.


to ile-dla-mnie-znaczysz-przek­racza-wszys­tkie-gra­nice-zdro­wego-rozsądku-żaden-na­wet-naj­wy­bit­niej­szy-człowiek-nie byłby
mutinousto iledlamnieznaczyszprzek­raczawszys­tkiegra­nicezdro­wegorozsądkużadenna­wetnaj­wy­bit­niej­szyczłowieknie byłbyw sta­niete­gopojąćto ile dladla mniemnie znaczyszznaczysz przek­raczaprzek­racza wszys­tkiewszys­tkie gra­nicegra­nice zdro­wegozdro­wego rozsądkuna­wet naj­wy­bit­niej­szynaj­wy­bit­niej­szy człowiekczłowiek nie byłbynie byłby w sta­niew sta­nie te­gote­go pojąćto ile dla mniedla mnie znaczyszmnie znaczysz przek­raczaznaczysz przek­racza wszys­tkieprzek­racza wszys­tkie gra­nicewszys­tkie gra­nice zdro­wegogra­nice zdro­wego rozsądkuna­wet naj­wy­bit­niej­szy człowieknaj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłbyczłowiek nie byłby w sta­nienie byłby w sta­nie te­gow sta­nie te­go pojąć

Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje.Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu.Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli.Ludzka głupo­ta cza­sem przek­racza gra­nice Wszechświata, gdy­by Je­zus zszedł na Ziemie praw­do­podob­nie nie do­puszczo­no by go do krzyża.Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie.Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...