To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili.


to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej
sprawdzsamto in­try­gująconiesa­mowi­teuczu­ciekiedyleżymyoboksiebiei nag­leobieraszw słowato o czympo­myślałamdokład­niew tej sa­mejchwiliuczu­cie kiedykiedy leżymyleżymy obokobok siebiesiebie i nag­lei nag­le obieraszobierasz w słowaw słowa to o czymto o czym po­myślałampo­myślałam dokład­niedokład­nie w tej sa­mejw tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymykiedy leżymy obokleżymy obok siebieobok siebie i nag­lesiebie i nag­le obieraszi nag­le obierasz w słowaobierasz w słowa to o czymw słowa to o czym po­myślałamto o czym po­myślałam dokład­niepo­myślałam dokład­nie w tej sa­mejdokład­nie w tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymy obokkiedy leżymy obok siebieleżymy obok siebie i nag­leobok siebie i nag­le obieraszsiebie i nag­le obierasz w słowai nag­le obierasz w słowa to o czymobierasz w słowa to o czym po­myślałamw słowa to o czym po­myślałam dokład­nieto o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mejpo­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymy obok siebiekiedy leżymy obok siebie i nag­leleżymy obok siebie i nag­le obieraszobok siebie i nag­le obierasz w słowasiebie i nag­le obierasz w słowa to o czymi nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałamobierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­niew słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mejto o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili

Ja­każ to wiel­ka, ug­runto­wująca uczu­cia war­tość - na­wet miłość małżeńska mu­si pod tym względem ustępo­wać miłości bra­ter­skiej. Dzieci z tej sa­mej rodzi­ny, tej sa­mej krwi, związa­ne wczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jami po­siadają ka­pitał, którym się mogą wspólnie cie­szyć, a które­go nie da­je żaden z później­szych związków.Spoj­rzeć w two­je ciem­ne oczy, po raz ko­lej­ny ulec twej urodzie. Wejść w głąb two­jej duszy, spra­wić że zat­ra­cisz się w ot­chłani niesa­mowi­tej przyjemności. Kochać cię.Mo­ja dro­ga przyjaciółko, ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy... Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz... Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie...kiedy zwiet­rzało na siłe to co wo­ni nieznajomo tyl­ko słowo zostaje niesa­mowi­te zjawisko pi­sane czy mówione z tej strony pachnie dźwięczy dotyka to niemożliwe rzeczą sceptycy a wys­tar­czy li zam­knąć oczy i uwierzyć Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!