To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.


to ja po­win­nam-być-tam-gdzie-ty-to-ja po­win­nam-całować-us­-jego-to-ja po­win­nam-o nim-ść-a-ty zab­rałaś-mi go całego
myslacawierszemto ja po­win­nambyćtamgdzietytoja po­win­namcałowaćus­tajegoo nimśnićty zab­rałaśmi go całegomyśłałamże to przez­nacze­nieże jużnie prze­miniety weszłaśw me życiei uk­radłaśkażdącudnąchwilęto ja po­win­nam byćbyć tamtam gdziegdzie tyja po­win­nam całowaćcałować us­taus­ta jegoja po­win­nam o nimo nim śnićty zab­rałaś mi go całegoże już nie prze­miniety weszłaś w me życiew me życie i uk­radłaśi uk­radłaś każdąkażdą cudnącudną chwilęto ja po­win­nam być tambyć tam gdzietam gdzie tyja po­win­nam całować us­tacałować us­ta jegoja po­win­nam o nim śnića ty zab­rałaś mi go całegoa ty weszłaś w me życiety weszłaś w me życie i uk­radłaśw me życie i uk­radłaś każdąi uk­radłaś każdą cudnąkażdą cudną chwilę

Na­reszcie zro­biłam to... co już daw­no po­win­nam uczynić. -stokrotka123
na­reszcie-zro­biłam-to-co już-daw­no-po­win­nam-uczynić
Po­win­niśmy chwy­tać każdą dostępną nam, choćby naj­mniej­szą ra­dość, jak człowiek stojący na skra­ju prze­paści chwy­ta się os­ta­niego źdźbła trawy. -Robert Louis Stevenson
po­win­śmy-chwy­ć-każdą-dostępną-nam-choćby-naj­mniej­szą-ra­dość-jak człowiek-stojący-na skra­ju-prze­paś-chwy­ ę
Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być