To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome 


to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
kazimierz przerwa-tetmajerto jest fa­tal­neżeprzy­pad­ko­wegłup­stwapo­ciągająza sobąświadome przy­pad­ko­we głup­stwagłup­stwa po­ciągająpo­ciągają za sobąza sobą świadome przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągajągłup­stwa po­ciągają za sobąpo­ciągają za sobą świadome przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobągłup­stwa po­ciągają za sobą świadome przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome 

Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go
To jest fatalne, że przypadkowe głupstwa pociągają zazwyczaj za sobą świadome. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to-jest-fatalne-że-przypadkowe-głupstwa-pociągają-zazwyczaj-za-sobą-świadome
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko