To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia.


to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
bruno schulzto jest naj­większenie­szczęście nie wyżyćżyciato jest naj­większe nie­szczęście nie wyżyć życia

To jest największe nieszczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to-jest-największe-nieszczęście-nie-wyżyć-życia
Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście