To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia.


to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
bruno schulzto jest naj­większenie­szczęście nie wyżyćżyciato jest naj­większe nie­szczęście nie wyżyć życia

To jest największe nieszczęście - nie wyżyć życia.Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków.Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym.Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście.Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok.