To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło...


to już-dwa-­-jak zaszu­miało-mi w głowie-po-roz­mo­wie-z toba-dwa-­-po tym-jak me serce-chciało-cie-częściej-witać-i-te­raz
rudolf88to jużdwala­tajak zaszu­miałomi w głowieporoz­mo­wiez tobadwala­tapo tymjak me sercechciałocieczęściejwitaćte­raztyl­kowyglądamnaspot­ka­niez tobąbychoćjed­nojeszczenam sięprzytrafiłoto już dwadwa la­tajak zaszu­miało mi w głowiepo roz­mo­wieroz­mo­wie z tobadwa la­tala­ta po tympo tym jak me sercechciało ciecie częściejczęściej witaćwitać ii te­razte­raz tyl­kotyl­ko wyglądamwyglądam nana spot­ka­niespot­ka­nie z tobąby choćchoć jed­nojed­no jeszczejeszcze nam sięnam się przytrafiłoto już dwa la­tapo roz­mo­wie z tobadwa la­ta po tymla­ta po tym jak me sercechciało cie częściejcie częściej witaćczęściej witać iwitać i te­razi te­raz tyl­kote­raz tyl­ko wyglądamtyl­ko wyglądam nawyglądam na spot­ka­niena spot­ka­nie z tobąby choć jed­nochoć jed­no jeszczejed­no jeszcze nam sięjeszcze nam się przytrafiło

Przyz­nam ci się, że nig­dy w życiu nie roz­ma­wiałem z ni­kim tak jak z tobą. Po każdej naszej roz­mo­wie muszę przez kil­ka dni przychodzić do siebie... -Joanna Chmielewska
przyz­nam- ę-że nig­dy-w życiu-nie roz­­wiałem-z ­kim-tak-jak z tobą-po każdej-naszej-roz­mo­wie-muszę-przez-kil­ka-dni