To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia.


to miłość-stała ę-dla-nas-in­spi­racją-dla-tworze­nia-so­bie-wza­jem­nie-piękniej­sze­go-życia
karolciiato miłośćstała siędlanasin­spi­racjątworze­niaso­biewza­jem­niepiękniej­sze­gożyciato miłość stała sięstała się dladla nasnas in­spi­racjąin­spi­racją dladla tworze­niatworze­nia so­bieso­bie wza­jem­niewza­jem­nie piękniej­sze­gopiękniej­sze­go życiato miłość stała się dlastała się dla nasdla nas in­spi­racjąnas in­spi­racją dlain­spi­racją dla tworze­niadla tworze­nia so­bietworze­nia so­bie wza­jem­nieso­bie wza­jem­nie piękniej­sze­gowza­jem­nie piękniej­sze­go życiato miłość stała się dla nasstała się dla nas in­spi­racjądla nas in­spi­racją dlanas in­spi­racją dla tworze­niain­spi­racją dla tworze­nia so­biedla tworze­nia so­bie wza­jem­nietworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­goso­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życiato miłość stała się dla nas in­spi­racjąstała się dla nas in­spi­racją dladla nas in­spi­racją dla tworze­nianas in­spi­racją dla tworze­nia so­biein­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­niedla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­gotworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia

Seks jest dla wszys­tkich, ale wza­jem­na miłość po nim tyl­ko dla zakochanych.Wy­soka ce­na kobiecości! Cze­go się nie ro­bi dla piękna Trze­ba zag­ryźć zęby Umoczyć się po uszy Podłożyć świnię Umyć ręce Szczególnie, gdy jabłkiem niezgody Dob­ry podkład za niską cenę In­spi­racją, wy­pad do drogerii Aby nie było lo­kowa­nia, mi­mo, że lu­bię kręco­ne włosy Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość.Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)