To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia.


to miłość-stała ę-dla-nas-in­spi­racją-dla-tworze­nia-so­bie-wza­jem­nie-piękniej­sze­go-życia
karolciiato miłośćstała siędlanasin­spi­racjątworze­niaso­biewza­jem­niepiękniej­sze­gożyciato miłość stała sięstała się dladla nasnas in­spi­racjąin­spi­racją dladla tworze­niatworze­nia so­bieso­bie wza­jem­niewza­jem­nie piękniej­sze­gopiękniej­sze­go życiato miłość stała się dlastała się dla nasdla nas in­spi­racjąnas in­spi­racją dlain­spi­racją dla tworze­niadla tworze­nia so­bietworze­nia so­bie wza­jem­nieso­bie wza­jem­nie piękniej­sze­gowza­jem­nie piękniej­sze­go życiato miłość stała się dla nasstała się dla nas in­spi­racjądla nas in­spi­racją dlanas in­spi­racją dla tworze­niain­spi­racją dla tworze­nia so­biedla tworze­nia so­bie wza­jem­nietworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­goso­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życiato miłość stała się dla nas in­spi­racjąstała się dla nas in­spi­racją dladla nas in­spi­racją dla tworze­nianas in­spi­racją dla tworze­nia so­biein­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­niedla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­gotworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia

Seks jest dla wszys­tkich, ale wza­jem­na miłość po nim tyl­ko dla zakochanych. -Harlan Coben
seks-jest dla-wszys­tkich-ale-wza­jem­na-miłość-po nim-tyl­ko-dla-zakochanych
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)
ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę