To nie dowód, żeby nie wie­rzyć snom (...) One zaw­sze mają sens, nig­dy się nie mylą, to świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu.


to nie dowód-żeby-nie wie­rzyć-snom-one-zaw­sze-mają-sens-nig­dy ę-nie mylą-to świat-real­ny-nie do­ras­-do porządku-snu
olga tokarczukto nie dowódżebynie wie­rzyćsnomonezaw­szemająsensnig­dy sięnie myląto światreal­nynie do­ras­tado porządkusnużeby nie wie­rzyćnie wie­rzyć snomsnom ()() oneone zaw­szezaw­sze mająmają sensnig­dy się nie myląto świat real­nyreal­ny nie do­ras­tanie do­ras­ta do porządkudo porządku snużeby nie wie­rzyć snomnie wie­rzyć snom ()snom () one() one zaw­szeone zaw­sze majązaw­sze mają sensto świat real­ny nie do­ras­tareal­ny nie do­ras­ta do porządkunie do­ras­ta do porządku snużeby nie wie­rzyć snom ()nie wie­rzyć snom () onesnom () one zaw­sze() one zaw­sze mająone zaw­sze mają sensto świat real­ny nie do­ras­ta do porządkureal­ny nie do­ras­ta do porządku snużeby nie wie­rzyć snom () onenie wie­rzyć snom () one zaw­szesnom () one zaw­sze mają() one zaw­sze mają sensto świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu

Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32
sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje
I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc. -szantiil
i-oby-świat-za­pamięł-nas-już-na zaw­sze-Żeby nig­dy-nie po­minął-w swoich-baj­kach-naszych-serc
Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Jak świat światem, roz­rywka zaw­sze miała stok­roć szer­sze po­wodze­nie od wiel­kiej sztu­ki. Z do­mami pub­liczny­mi nig­dy nie mogły kon­ku­rować panteony. -Jerzy Waldorff
jak-świat-światem-roz­rywka-zaw­sze-miała-stok­roć-szer­sze-po­wodze­nie-od wiel­kiej-sztu­ki-z do­mami-pub­liczny­mi-nig­dy