To nie ja rzu­ciłam wyz­wa­nie lo­sowi. To los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życie.


to nie ja rzu­łam-wyz­wa­nie-lo­sowi-to los-zmienił-ra­dykal­nie-i bez­powrot­nie-mo­-życie
maria towiańska-michalskato nie ja rzu­ciłamwyz­wa­nielo­sowito loszmieniłra­dykal­niei bez­powrot­niemo­jeżycieto nie ja rzu­ciłam wyz­wa­niewyz­wa­nie lo­sowito los zmieniłzmienił ra­dykal­niera­dykal­nie i bez­powrot­niei bez­powrot­nie mo­jemo­je życieto nie ja rzu­ciłam wyz­wa­nie lo­sowito los zmienił ra­dykal­niezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­niera­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jei bez­powrot­nie mo­je życieto los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­niezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jera­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życieto los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życie

kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Chodź życie miewa swe trud­ności trze­ba przez nie przejść z pod­niesioną głową a nie uciekać się do ra­dykal­nych środków ta­kich jak nałogi czy sa­mobójstwo ... Oz­na­ka tchórzos­twa i bez­radności wo­bec spraw życia codzien­ne­go .„Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”.Czy stra­ciłam już nadzieję? Nie wiem. Nie wiem czy pot­ra­fię też cze­kać. Ale nie wyob­rażam so­bie, by mo­je życie wyglądało inaczej niż bez te­go, o czym pragnę.Rzu­ciłam pa­lenie, ale nie uważam się za osobę niepalącą. Myślę, że pa­lacze są ciekaw­szy­mi to­warzysza­mi przy kolacji.Los szlachet­ne­go nierówny jest lo­sowi złoczyńcy.