To nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi, ale ta, której nie zaufano.


to nie od­rzu­cona-miłość-naj­bar­dziej-cier­pi-ale-której nie zaufano
indygooto nie od­rzu­conamiłośćnaj­bar­dziejcier­pialektórej nie zaufanoto nie od­rzu­cona miłośćmiłość naj­bar­dziejnaj­bar­dziej cier­piale tato nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziejmiłość naj­bar­dziej cier­pito nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi

Miłość is­tnieje i nie umiera. Możli­we, że od­chodzi, ale po to tyl­ko, by od­rodzić się do­roślej, mniej zachłan­nie, bar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nym związku.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość.Co mam zro­bić z od­rzu­coną miłością? Włożyć w paczkę, wysłać Pa­nu Bogu? Rzu­cić mu w twarz i krzyknąć ze złością? Chy­ba nie ma in­ne­go spo­sobu... ~Out Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość.