To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat.


to nie przy­padek-zrządził-że zna­źliśmy ę-na tym-świecie-w nim-da­ne-jest nam-wzras­ć-i doj­rze­wać-aby osiągnąć-in­ny
matthias claudius (asmus)to nie przy­padekzrządziłże zna­leźliśmy sięna tymświeciew nimda­nejest namwzras­taći doj­rze­waćaby osiągnąćin­nyświatto nie przy­padek zrządziłże zna­leźliśmy się na tymna tym świeciew nim da­neda­ne jest namjest nam wzras­taćwzras­tać i doj­rze­waćaby osiągnąć in­nyin­ny światże zna­leźliśmy się na tym świeciew nim da­ne jest namda­ne jest nam wzras­taćjest nam wzras­tać i doj­rze­waćaby osiągnąć in­ny światw nim da­ne jest nam wzras­taćda­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­waćw nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać

Bóg nas zna­lazł, za­nim my zna­leźliśmy Boga.W miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawania.Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli.Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo.Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.