To niep­rawda, że ból z cza­sem zni­ka. On się tyl­ko stabilizuje.


to niep­rawda-że ból-z cza­sem-zni­ka-on ę-tyl­ko-stabilizuje
mistrzynipiórato niep­rawdaże bólz cza­semzni­kaon siętyl­kostabilizujeże ból z cza­semz cza­sem zni­kaon się tyl­kotyl­ko stabilizujeże ból z cza­sem zni­kaon się tyl­ko stabilizuje

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda