To niep­rawda, że naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­nia prosta.


to niep­rawda-że naj­krótszą-li­ą-jest zaw­sze-li­nia-prosta
gotthold ephraim lessingto niep­rawdaże naj­krótsząli­niąjest zaw­szeli­niaprostaże naj­krótszą li­niąli­nią jest zaw­szejest zaw­sze li­niali­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­szeli­nią jest zaw­sze li­niajest zaw­sze li­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­niali­nią jest zaw­sze li­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­nia prosta

Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości.To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.spróbuj mnie zrozumieć. wejść w mo­je wnętrze. uj­rzeć mo­je serce. dos­trzec mo­je marze­nia. zauważyć moją obec­ność, zaw­sze gdy jej potrzebujesz. zaw­sze, gdy wychodzę mówię: kocham cię, do zo­bacze­nia wie­czo­rem. ale... kiedyś odejdę, nag­le, bez pożeg­na­nia. szko­da życia na kłótnie, wrzas­ki. spróbuj od­puścić, gdy widzisz, że nie mam sił.To niep­rawda, że zaw­sze trze­ba dać szansę. Mor­derca będzie zaw­sze mor­dercą. Nie wierzę w to, że re­cydy­wistę można wyedu­kować. Człowiek, który raz za­bije, za­bija zaw­sze. To jest tak jak z al­ko­holiz­mem. Można wyjść z nałogu, nie pić, ale całe życie jes­teś niepijącym al­ko­holi­kiem. Nie ćpasz, ale jes­teś ćpu­nem. Tak sa­mo z pros­ty­tucją: puściłaś się raz za pieniądze, po­tem już się nie puszczasz, ale jes­teś dziwką...Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!