To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych...


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
anjato niesa­mowi­tejak ludziepot­ra­fiązmienicsiepodwpływeminnychto niesa­mowi­te jak ludziejak ludzie pot­ra­fiąpot­ra­fią zmieniczmienic siesie podpod wpływemwpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fiąjak ludzie pot­ra­fią zmienicpot­ra­fią zmienic siezmienic sie podsie pod wpływempod wpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienicjak ludzie pot­ra­fią zmienic siepot­ra­fią zmienic sie podzmienic sie pod wpływemsie pod wpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic siejak ludzie pot­ra­fią zmienic sie podpot­ra­fią zmienic sie pod wpływemzmienic sie pod wpływem innych

Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych.Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć