to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć 


to niesamowite-ile-ra­zy-człowiek-może-dać ę-skrzyw­dzić-udając-że to os­tatni-już-raz-to-niesamowite-ile-można-uro­nic-łez
anileczek893to niesamowiteilera­zyczłowiekmożedać sięskrzyw­dzićudającże to os­tatnijużraztoniesamowitemożnauro­nicłezmówiącże to łzyszczęściakochaćuk­ry­wającta miłośćlubkochaćbezwzajemnościniesa­mowi­teprzet­rwaćcier­pieńtyl­kopo to by mócdojśćdo ce­lusłówidziew niepa­mięća ileczynówprag­niemyzapomnieć ile ra­zyra­zy człowiekczłowiek możemoże dać siędać się skrzyw­dzićudając że to os­tatniże to os­tatni jużjuż razile możnamożna uro­nicuro­nic łezmówiąc że to łzyże to łzy szczęściaile możnamożna kochaćuk­ry­wając ta miłośćta miłość lublub kochaćkochać bezbez wzajemnościile możnamożna przet­rwaćprzet­rwać cier­pieńcier­pień tyl­kotyl­ko po to by mócpo to by móc dojśćdojść do ce­luile słówsłów idzieidzie w niepa­mięća ile czynówczynów prag­niemyprag­niemy zapomnieć ile ra­zy człowiekra­zy człowiek możeczłowiek może dać sięmoże dać się skrzyw­dzićudając że to os­tatni jużże to os­tatni już razile można uro­nicmożna uro­nic łezmówiąc że to łzy szczęściaile można kochaćuk­ry­wając ta miłość lubta miłość lub kochaćlub kochać bezkochać bez wzajemnościile można przet­rwaćmożna przet­rwać cier­pieńprzet­rwać cier­pień tyl­kocier­pień tyl­ko po to by móctyl­ko po to by móc dojśćpo to by móc dojść do ce­luile słów idziesłów idzie w niepa­mięća ile czynów prag­niemyczynów prag­niemy zapomnieć 

Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt. -Ryder
ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt