To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel.


to podróż-da­-nam-szczęście-nie jej-cel
dan millmanto podróżda­jenamszczęścienie jejcelto podróż da­jeda­je namnam szczęścienie jej celto podróż da­je namda­je nam szczęścieto podróż da­je nam szczęście

Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż.Podróż: ucieczka przed miłością lub jej poszukiwanie.Cel życiowy - Być szczęśliwą. Po­jawia się przy tym tyl­ko py­tanie : Co zro­bić by szczęście nie uciekło? Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę.