To straszne, że sche­maty życia składają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych, ale również do nicze­go nieprzydatnych.


to straszne-że sche­maty-życia-składają ę-w po­ważnej-częś-z ele­mentów-nie tyl­ko-niecieka­wych-ale-również-do nicze­go
stanisław dygatto straszneże sche­matyżyciaskładają sięw po­ważnejczęściz ele­mentównie tyl­koniecieka­wychalerównieżdo nicze­gonieprzydatnychże sche­maty życiażycia składają sięskładają się w po­ważnejw po­ważnej częściczęści z ele­mentówz ele­mentów nie tyl­konie tyl­ko niecieka­wychale równieżrównież do nicze­godo nicze­go nieprzydatnychże sche­maty życia składają siężycia składają się w po­ważnejskładają się w po­ważnej częściw po­ważnej części z ele­mentówczęści z ele­mentów nie tyl­koz ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wychale również do nicze­gorównież do nicze­go nieprzydatnychże sche­maty życia składają się w po­ważnejżycia składają się w po­ważnej częściskładają się w po­ważnej części z ele­mentóww po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­koczęści z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wychale również do nicze­go nieprzydatnychże sche­maty życia składają się w po­ważnej częściżycia składają się w po­ważnej części z ele­mentówskładają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­kow po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych

usu­wanie-szkod­li­wych-ele­mentów-na świecie-przy­niesie-każde­mu-z nas-szczęście-~pa­weł-rychlica-inspiracja-tak-mi ę-z resztą
Dym z ko­minów węglo­wych emi­tuje więcej ele­mentów ra­dioak­tywnych aniżeli elek­trow­nia atomowa. -Ronald Reagan
dym-z ko­minów-węglo­wych-emi­tuje-więcej-ele­mentów-ra­dioak­tywnych-aniżeli-elek­trow­nia-atomowa
W Bos­kim stworze­niu świata nie było ele­mentów odkłada­nych na później. Światłość stała się nag­le ja­ko skończo­na doskonałość. -Arnold Schönberg
w bos­kim-stworze­niu-świata-nie było-ele­mentów-odkłada­nych-na później-Światłość stała ę-nag­-ja­ko-skończo­na
Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę. -Jan Czarny
z tych-­mych-ele­mentów-można-zbu­dować-huśtawkę-dla-dzieci-i szubienicę
Wol­ność to poz­by­cie się nie tyl­ko panów, ale również niewolników. -Mikołaj Bierdiajew
wol­ność-to poz­by­cie ę-nie tyl­ko-panów-ale-również-niewolników