To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia.


to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia
saavedra miguel de cervantesto wiel­kata­jem­ni­cajak człowiekpo­winienpostępo­waćby nie zmar­no­waćso­bieżyciato wiel­ka ta­jem­ni­cajak człowiek po­winienpo­winien postępo­waćby nie zmar­no­wać so­bieso­bie życiajak człowiek po­winien postępo­waćby nie zmar­no­wać so­bie życia

Zos­ta­wił swój straszny świat i wszedł do świata nor­malnych ludzi. I od tej chwi­li po­winien był postępo­wać zgod­nie z obo­wiązujący­mi tu za­sada­mi. A nie postępo­wał. Wszys­tko było dob­rze, dopóki pew­ne­go dnia nie oświad­czył, że ma dość, i nie po­dał żad­ne­go rac­jo­nal­ne­go po­wodu. Tak nie wolno.Praw­dzi­wie wiel­ki mąż po­winien zacho­wać ser­ce dziecka.Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala.Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania...