To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie 


to wszys­tko-co mnie-te­raz-otacza-mo­bili­zując-do działania-do­tyka-w ja­kiś-sposób-wszys­tko-to jest pus­tka-ut­ra­coną
samothnickto wszys­tkoco mniete­razotaczamo­bili­zującdo działaniado­tykaw ja­kiśsposóbwszys­tkoto jest pus­tkaut­ra­conąświado­mościąktóraodeszłajużdawnoleczza­pom­niećo so­bienie da­jeco te­razro­bięi czu­jero­biędlasiebieniema jużjes­temsampo­zos­tałemmożetakjest lepiejtyl­kotenje­denliśćspa­dającyprzedma drogęprzy­pomi­nami ze idzieje­sieńmi tobie to wszys­tko co mnieco mnie te­razte­raz otaczaotacza mo­bili­zującmo­bili­zując do działaniado działania do­tykado­tyka w ja­kiśw ja­kiś sposóbsposób wszys­tkowszys­tko to jest pus­tkato jest pus­tka ut­ra­conąut­ra­coną świado­mościąświado­mością któraktóra odeszłaodeszła jużjuż dawnodawno leczlecz za­pom­niećza­pom­nieć o so­bieo so­bie nie da­jenie da­je wszys­tkowszys­tko co te­razco te­raz ro­bięro­bię i czu­jei czu­je ro­bięro­bię dladla siebiesiebie nienie ma jużma już …… jes­temjes­tem samsam po­zos­tałempo­zos­tałem możemoże taktak jest lepiejjest lepiej ii tyl­kotyl­ko tenten je­denje­den liśćliść spa­dającyspa­dający przedprzed ma drogęma drogę przy­pomi­naprzy­pomi­na mi ze idziemi ze idzie je­sieńje­sień przy­pomi­naprzy­pomi­na mi mi  oo tobie to wszys­tko co mnie te­razco mnie te­raz otaczate­raz otacza mo­bili­zującotacza mo­bili­zując do działaniamo­bili­zując do działania do­tykado działania do­tyka w ja­kiśdo­tyka w ja­kiś sposóbw ja­kiś sposób wszys­tkosposób wszys­tko to jest pus­tkawszys­tko to jest pus­tka ut­ra­conąto jest pus­tka ut­ra­coną świado­mościąut­ra­coną świado­mością któraświado­mością która odeszłaktóra odeszła jużodeszła już dawnojuż dawno leczdawno lecz za­pom­niećlecz za­pom­nieć o so­bieza­pom­nieć o so­bie nie da­jeo so­bie nie da­je wszys­tkonie da­je wszys­tko co te­razwszys­tko co te­raz ro­bięco te­raz ro­bię i czu­jero­bię i czu­je ro­bięi czu­je ro­bię dlaro­bię dla siebiedla siebie niesiebie nie ma jużnie ma już …ma już … jes­tem… jes­tem samjes­tem sam po­zos­tałemsam po­zos­tałem możepo­zos­tałem może takmoże tak jest lepiejtak jest lepiej ijest lepiej i tyl­koi tyl­ko tentyl­ko ten je­denten je­den liśćje­den liść spa­dającyliść spa­dający przedspa­dający przed ma drogęprzed ma drogę przy­pomi­nama drogę przy­pomi­na mi ze idzieprzy­pomi­na mi ze idzie je­sieńmi ze idzie je­sień przy­pomi­naje­sień przy­pomi­na mi przy­pomi­na mi  omi  o tobie