To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie 


to wszys­tko-co mnie-te­raz-otacza-mo­bili­zując-do działania-do­tyka-w ja­kiś-sposób-wszys­tko-to jest pus­tka-ut­ra­coną
samothnickto wszys­tkoco mniete­razotaczamo­bili­zującdo działaniado­tykaw ja­kiśsposóbwszys­tkoto jest pus­tkaut­ra­conąświado­mościąktóraodeszłajużdawnoleczza­pom­niećo so­bienie da­jeco te­razro­bięi czu­jero­biędlasiebieniema jużjes­temsampo­zos­tałemmożetakjest lepiejtyl­kotenje­denliśćspa­dającyprzedma drogęprzy­pomi­nami ze idzieje­sieńmi tobie to wszys­tko co mnieco mnie te­razte­raz otaczaotacza mo­bili­zującmo­bili­zując do działaniado działania do­tykado­tyka w ja­kiśw ja­kiś sposóbsposób wszys­tkowszys­tko to jest pus­tkato jest pus­tka ut­ra­conąut­ra­coną świado­mościąświado­mością któraktóra odeszłaodeszła jużjuż dawnodawno leczlecz za­pom­niećza­pom­nieć o so­bieo so­bie nie da­jenie da­je wszys­tkowszys­tko co te­razco te­raz ro­bięro­bię i czu­jei czu­je ro­bięro­bię dladla siebiesiebie nienie ma jużma już …… jes­temjes­tem samsam po­zos­tałempo­zos­tałem możemoże taktak jest lepiejjest lepiej ii tyl­kotyl­ko tenten je­denje­den liśćliść spa­dającyspa­dający przedprzed ma drogęma drogę przy­pomi­naprzy­pomi­na mi ze idziemi ze idzie je­sieńje­sień przy­pomi­naprzy­pomi­na mi mi  oo tobie to wszys­tko co mnie te­razco mnie te­raz otaczate­raz otacza mo­bili­zującotacza mo­bili­zując do działaniamo­bili­zując do działania do­tykado działania do­tyka w ja­kiśdo­tyka w ja­kiś sposóbw ja­kiś sposób wszys­tkosposób wszys­tko to jest pus­tkawszys­tko to jest pus­tka ut­ra­conąto jest pus­tka ut­ra­coną świado­mościąut­ra­coną świado­mością któraświado­mością która odeszłaktóra odeszła jużodeszła już dawnojuż dawno leczdawno lecz za­pom­niećlecz za­pom­nieć o so­bieza­pom­nieć o so­bie nie da­jeo so­bie nie da­je wszys­tkonie da­je wszys­tko co te­razwszys­tko co te­raz ro­bięco te­raz ro­bię i czu­jero­bię i czu­je ro­bięi czu­je ro­bię dlaro­bię dla siebiedla siebie niesiebie nie ma jużnie ma już …ma już … jes­tem… jes­tem samjes­tem sam po­zos­tałemsam po­zos­tałem możepo­zos­tałem może takmoże tak jest lepiejtak jest lepiej ijest lepiej i tyl­koi tyl­ko tentyl­ko ten je­denten je­den liśćje­den liść spa­dającyliść spa­dający przedspa­dający przed ma drogęprzed ma drogę przy­pomi­nama drogę przy­pomi­na mi ze idzieprzy­pomi­na mi ze idzie je­sieńmi ze idzie je­sień przy­pomi­naje­sień przy­pomi­na mi przy­pomi­na mi  omi  o tobie 

Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.mialam skrzyd­la przy to­bie i nie umiem juz la­tac wy­pali­lo sie wszys­tko czy prze­sadzam?chcialam sta­bili­zac­ji a te­raz chce sza­len­stwa uczu­cia we mnie zaczy­naja wygasac...Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...Kiedyś mi obiecałeś! Pa­miętasz jeszcze? Wte­dy zro­biłabym wszys­tko, wszys­tko,żeby raz jeszcze poczuć.... Dziś mnie niena­widzisz za sa­mo is­tnienie, tak wiel­ka była Two­ja miłość? Dziś liżę ra­ny i obiecuję so­bie, że już nigdy, Nig­dy więcej...Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego.