To wszys­tko mu­siało dziać się na prawdę. To wszys­tko nie mogło być tyl­ko wyt­wo­rem mo­jej wyob­raźni, tak jak nie było nim ryt­miczne łup-łup-łup mu­zyki z sąsied­niego po­koju, które ja­kimś cu­dem ideal­nie zgry­wało się z szyb­kim łup-łup-łup mo­jego serca...


to wszys­tko-mu­siało-dziać ę-na prawdę-to wszys­tko-nie mogło-być-tyl­ko-wyt­wo­rem-mo­jej-wyob­raź-tak-jak nie było-nim
meg cabotto wszys­tkomu­siałodziać sięna prawdęnie mogłobyćtyl­kowyt­wo­remmo­jejwyob­raźnitakjak nie byłonimryt­micznełupłupłupmu­zykiz sąsied­niegopo­kojuktóreja­kimścu­demideal­niezgry­wało sięz szyb­kimmo­jegosercato wszys­tko mu­siałomu­siało dziać siędziać się na prawdęto wszys­tko nie mogłonie mogło byćbyć tyl­kotyl­ko wyt­wo­remwyt­wo­rem mo­jejmo­jej wyob­raźnitak jak nie byłojak nie było nimnim ryt­micznemu­zyki z sąsied­niegoz sąsied­niego po­kojuktóre ja­kimśja­kimś cu­demcu­dem ideal­nieideal­nie zgry­wało sięzgry­wało się z szyb­kimmo­jego sercato wszys­tko mu­siało dziać sięmu­siało dziać się na prawdęto wszys­tko nie mogło byćnie mogło być tyl­kobyć tyl­ko wyt­wo­remtyl­ko wyt­wo­rem mo­jejwyt­wo­rem mo­jej wyob­raźnitak jak nie było nimjak nie było nim ryt­micznemu­zyki z sąsied­niego po­kojuktóre ja­kimś cu­demja­kimś cu­dem ideal­niecu­dem ideal­nie zgry­wało sięideal­nie zgry­wało się z szyb­kim

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
` Jes­teś tyl­ko wyt­wo­rem mo­jej cho­rej wyob­raźni . -bluecaffe
` jes­teś-tyl­ko-wyt­wo­rem-mo­jej-cho­rej-wyob­raź