To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze.


to zły-mo­ment-do wspomnień-zły-to mo­ment-na pewno-a-czy-przeszkadzasz-nie-py­taj-mnie-wspo­minaj-so­bie-da­lej-wszys­tko
brunoto złymo­mentdo wspomnieńzłyto mo­mentna pewnoczyprzeszkadzaszniepy­tajmniewspo­minajso­bieda­lejwszys­tkoto przeszłośćyjętu i te­razwidzętoco mnieotaczapot­wo­ryprzeszłościmogątyl­kojęczećduchte­raźniej­szoścido grywkraczaspa­litą przeszłośćza­winiętąw bletkęwdechza wdechemkrokza krokiemrzutokana te­ryto­rianieg­dyśmłodszeyjeszprzeszłościągra­tulujęwspomnieńtraumalubcośco nie byłonajgorszeto zły mo­mentmo­ment do wspomnieńdo wspomnień złyzły to mo­mentto mo­ment na pewnoczy przeszkadzasznie py­tajpy­taj mniemnie wspo­minajwspo­minaj so­bieso­bie da­lejwszys­tko to przeszłośćto przeszłość ŻyjęŻyję tu i te­razco mnie otaczaotacza pot­wo­rypot­wo­ry przeszłościprzeszłości mogąmogą tyl­kotyl­ko jęczećjęczeć duchduch te­raźniej­szościte­raźniej­szości do grydo gry wkraczawkracza ii spa­lispa­li tą przeszłośćtą przeszłość za­winiętąza­winiętą w bletkęw bletkę wdechwdech za wdechemkrok za krokiemza krokiem rzutrzut okaoka na te­ryto­riana te­ryto­ria nieg­dyśnieg­dyś młodszemłodsze ŻyjeszŻyjesz przeszłościągra­tuluję wspomnieńtrauma lublub cośco nie było najgorszeto zły mo­ment do wspomnieńmo­ment do wspomnień złydo wspomnień zły to mo­mentzły to mo­ment na pewnona pewno a czya czy przeszkadzasznie py­taj mniepy­taj mnie wspo­minajmnie wspo­minaj so­biewspo­minaj so­bie da­lejwszys­tko to przeszłość Żyjęto przeszłość Żyję tu i te­razco mnie otacza pot­wo­ryotacza pot­wo­ry przeszłościpot­wo­ry przeszłości mogąprzeszłości mogą tyl­komogą tyl­ko jęczećtyl­ko jęczeć duchjęczeć duch te­raźniej­szościduch te­raźniej­szości do gryte­raźniej­szości do gry wkraczado gry wkracza iwkracza i spa­lii spa­li tą przeszłośćspa­li tą przeszłość za­winiętątą przeszłość za­winiętą w bletkęza­winiętą w bletkę wdechw bletkę wdech za wdechemkrok za krokiem rzutza krokiem rzut okarzut oka na te­ryto­riaoka na te­ryto­ria nieg­dyśna te­ryto­ria nieg­dyś młodszenieg­dyś młodsze Żyjeszmłodsze Żyjesz przeszłościątrauma lub coś

Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”.To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie.Nie pat­rz wiel­ce w przeszłość, która prze­minęła i nie zaw­ra­caj so­bie głowy przyszłością, która nie na­deszła. Żyj te­raźniej­szością i spraw, by była war­ta wspomnień.-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć