To Zaklęcie ra­towało mu życie. Gdy­by te­raz skoczył w prze­paść, z pew­nością ja­kaś przepływająca chmu­ra złagodziłaby upa­dek. Kłopot z tą teorią po­lega na tym, że działa tyl­ko dopóki w nią nie uwie­rzy. Gdy­by tyl­ko po­myślał, że jest niety­kal­ny, będzie trupem.


to zaklęcie-ra­towało-mu życie-gdy­by te­raz-skoczył-w prze­paść-z pew­nośą-ja­kaś-przepływająca-chmu­ra-złagodziłaby
p » terry pratchett » blask fantastycznyto zaklęciera­towałomu życiegdy­by te­razskoczyłw prze­paśćz pew­nościąja­kaśprzepływającachmu­razłagodziłabyupa­dekkłopot z tą teoriąpo­legana tymże działatyl­kodopókiw niąnie uwie­rzygdy­by tyl­kopo­myślałże jest niety­kal­nybędzietrupemto zaklęcie ra­towałora­towało mu życiegdy­by te­raz skoczyłskoczył w prze­paśćz pew­nością ja­kaśja­kaś przepływającaprzepływająca chmu­rachmu­ra złagodziłabyzłagodziłaby upa­dekkłopot z tą teorią po­legapo­lega na tymże działa tyl­kotyl­ko dopókidopóki w niąw nią nie uwie­rzygdy­by tyl­ko po­myślałbędzie trupemto zaklęcie ra­towało mu życiegdy­by te­raz skoczył w prze­paśćz pew­nością ja­kaś przepływającaja­kaś przepływająca chmu­raprzepływająca chmu­ra złagodziłabychmu­ra złagodziłaby upa­dekkłopot z tą teorią po­lega na tymże działa tyl­ko dopókityl­ko dopóki w niądopóki w nią nie uwie­rzy

Tyl­ko w Twe ra­miona chcę się wtu­lić mocno. Po to żeby czuć Cię, gdy jest mi strasznie źle. Ciepło Twoich pier­si nie zwyk­le kojąco, Działa na mą duszę, miłość spełnić chce. Niety­kal­ność Twe­go ciała ce­nię so­bie bardzo. Chcę cza­sami poczuć Twe­go ser­ca bicie. Dziś dziewic­twem, ludzie często gardzą. Ja je sza­nuję, kocham Cię niesamowicie.Co by było gdy­by...? Nie myślmy o tym ! Myślmy le­piej o przyszłości i o tym co będzie da­lej. Nie zat­rzy­muj­my się w miej­scu bo chwi­la jest tyl­ko ulotna.Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem.Wyob­raźnia działa tyl­ko wte­dy, gdy pew­ne kwes­tie po­zos­tają uk­ry­te, czy niedopowiedziane.Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi.Król Fry­deryk II pew­ne­go ra­zu zap­ro­pono­wał Wol­te­rowi prze­jażdżkę łódką. Pi­sarz zgodził się chętnie, ale gdy zo­baczył, że łódka prze­cieka, szyb­ko z niej wyskoczył. - Ależ pan się boi o swo­je życie - zaśmiał się król - a ja się nie boję. - To zro­zumiałe - od­po­wie­dział Wol­ter. - Te­raz na świecie królów dużo, a Wol­ter jest tyl­ko jeden.