To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.


to zaw­sze-zas­ka­kują-gdy-uświada­miamy-so­bie-że pod­czas-gdy-my przygląda­my ę-in­nym-i myśli­my-o nich-mając ę
terry pratchettto zaw­szezas­ka­kującegdyuświada­miamyso­bieże pod­czasmy przygląda­my sięin­nymi myśli­myo nichmając sięza mądrzej­szychi ro­zum­niej­szychoniteżprzyglądają sięnami myśląo nasto zaw­sze zas­ka­kującegdy uświada­miamyuświada­miamy so­bieże pod­czas gdygdy my przygląda­my sięmy przygląda­my się in­nymin­nym i myśli­myi myśli­my o nichmając się za mądrzej­szychza mądrzej­szych i ro­zum­niej­szychoni teżteż przyglądają sięprzyglądają się namnam i myśląi myślą o nasgdy uświada­miamy so­bieże pod­czas gdy my przygląda­my sięgdy my przygląda­my się in­nymmy przygląda­my się in­nym i myśli­myin­nym i myśli­my o nichmając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szychoni też przyglądają sięteż przyglądają się namprzyglądają się nam i myśląnam i myślą o nas

To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył...Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość.Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się??? mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!