to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czej obojętności 012 


to­­ran­cja-to umo­ty­wo­wa­ny-ka­muf­ż-za­bor­czej-obojętnoś-012 
wdechto­le­ran­cjato umo­ty­wo­wa­nyka­muf­lażza­bor­czejobojętności012 to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­nyto umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­lażka­muf­laż za­bor­czejza­bor­czej obojętnościobojętności 012 to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­lażto umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czejka­muf­laż za­bor­czej obojętnościza­bor­czej obojętności 012 to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czejto umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czej obojętnościka­muf­laż za­bor­czej obojętności 012 to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czej obojętnościto umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czej obojętności 012 

Sta­tys­ty­ka to ma­tema­tyczny ka­muf­laż błędu.Groźniej­szy od wil­ka w ow­czej skórze jest ba­ran w wilczej.To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności.Głupo­ta ma pe­wien urok, ig­no­ran­cja nie.Myśle­nie to gwa­ran­cja wpad­ki :D Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości