To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni.


to-że da­jesz-wszys­tkim-swój-nu­mer-te­lefo­nu-nie oz­nacza-że ktoś-do ciebie-zadzwoni
blanejszynatoże da­jeszwszys­tkimswójnu­merte­lefo­nunie oz­naczaże ktośdo ciebiezadzwoniże da­jesz wszys­tkimwszys­tkim swójswój nu­mernu­mer te­lefo­nuże ktoś do ciebiedo ciebie zadzwoniże da­jesz wszys­tkim swójwszys­tkim swój nu­merswój nu­mer te­lefo­nuże ktoś do ciebie zadzwoniże da­jesz wszys­tkim swój nu­merwszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nuże da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu

Jes­teś moją na­jukochańszą przy­jaciółką, kocham Cię i mar­twię się o Ciebie, a to oz­nacza, że nic nie mu­sisz ro­bić sama. Przy­jaźń oz­nacza, że nig­dy nie jes­teś sa­ma. Oz­nacza, że is­tnieje ściana so­lidar­ności, na­wet jeśli wszys­tko wokół Ciebie zaczy­na się walić. Możesz na mnie zaw­sze liczyć ! Mi­mo wszystko To, że pot­raktu­jesz ko­goś jak po­wiet­rze, nie oz­nacza, że ten ktoś zniknie.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.Wygładza­nie... to tyl­ko po­zory że ze wszys­tkim ktoś so­bie radzi.Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi.