To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów.


to-że mil­czę-nie oz­nacza-że nie mam-nic-do po­wie­dze­nia-wręcz prze­ciw­nie-gdyż-na końcu-języ­ka-mam-ty­ą-słów
emmalicetoże mil­częnie oz­naczaże nie mamnicdo po­wie­dze­niawręcz prze­ciw­niegdyżna końcujęzy­kamamty­siącesłówże mil­czę nie oz­naczaże nie mam nicnic do po­wie­dze­niagdyż na końcuna końcu języ­kajęzy­ka mammam ty­siącety­siące słówże nie mam nic do po­wie­dze­niagdyż na końcu języ­kana końcu języ­ka mamjęzy­ka mam ty­siącemam ty­siące słówgdyż na końcu języ­ka mamna końcu języ­ka mam ty­siącejęzy­ka mam ty­siące słówgdyż na końcu języ­ka mam ty­siącena końcu języ­ka mam ty­siące słów

Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia. -Tadeusz Kotarbiński
usiłuję-pięknie-wy­powie­dzieć-to-co mam-do po­wie­dze­nia-zwłaszcza-wte­dy-gdy-nie mam-nic-do powiedzenia
Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago
uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami
-ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture
ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz