To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać.


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
dietrich bonhoeffertożebógukochałczłowiekabynajmniejnieprzeszkadzaludziommyślećradośniedziałaćże bógbóg ukochałukochał człowiekabynajmniej nienie przeszkadzaprzeszkadza ludziomludziom myślećmyśleć ii radośnieradośnie działaćże bóg ukochałbóg ukochał człowiekabynajmniej nie przeszkadzanie przeszkadza ludziomprzeszkadza ludziom myślećludziom myśleć imyśleć i radośniei radośnie działaćże bóg ukochał człowiekabynajmniej nie przeszkadza ludziomnie przeszkadza ludziom myślećprzeszkadza ludziom myśleć iludziom myśleć i radośniemyśleć i radośnie działaćbynajmniej nie przeszkadza ludziom myślećnie przeszkadza ludziom myśleć iprzeszkadza ludziom myśleć i radośnieludziom myśleć i radośnie działać

Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie.Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.Kto ukochał ogół, a nie ukochał pojedynczo - to Robespierre .Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem.Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu.Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce