To, co dzi­siaj jest do­wie­dzione, kiedyś było fantazją.


to-co dzi­siaj-jest do­wie­dzione-kiedyś-było-fantazją
william blaketoco dzi­siajjest do­wie­dzionekiedyśbyłofantazjąco dzi­siaj jest do­wie­dzionekiedyś byłobyło fantazjąkiedyś było fantazją

Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Kiedyś życie było ZWYK­LE. Dzi­siaj wszys­tko sta­je się CZASEM.Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami.Kiedyś uczyłam swo­je dzieci jak dob­rze żyć. Dzi­siaj, one mnie uczą.Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość? Kiedyś spoj­rzałam w niebo i tak nag­le, znikąd wy­myśliłam so­bie Ciebie. Dzi­siaj ta gwiaz­da świeci znów...