To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci.


to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
auguste foreltoco możemyprzecho­waćna półkachmożemywyrzu­cićz pamięcico możemy przecho­waćprzecho­wać na półkachmożemy wyrzu­cićwyrzu­cić z pamięcico możemy przecho­wać na półkachmożemy wyrzu­cić z pamięci

Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem! Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.