To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy.


to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
john stuart milltoco niszczyin­dy­widual­nośćto żądzapa­nowa­nianieza­leżnieod te­gojak ją określimyco niszczy in­dy­widual­nośćto żądza pa­nowa­nianieza­leżnie od te­good te­go jak ją określimynieza­leżnie od te­go jak ją określimy

To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy.Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało...Nieza­leżnie od mu­zeum, żyje­my w obrazach.Nie wierz w ab­surdy, nieza­leżnie od te­go, kto je głosi.Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.