To, co różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopców, to głównie ce­na ich zabawek.


to-co róż-kul­kudziesięciolet­nich-od kil­ku­nas­to­let­nich-chłopców-to głównie-­na-ich-zabawek
janusz leon wiśniewskitoco różnikul­kudziesięciolet­nichod kil­ku­nas­to­let­nichchłopcówto główniece­naichzabawekco różni kul­kudziesięciolet­nichkul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nichod kil­ku­nas­to­let­nich chłopcówto głównie ce­nace­na ichich zabawekco różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nichkul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopcówto głównie ce­na ichce­na ich zabawekco różni kul­kudziesięciolet­nich od kil­ku­nas­to­let­nich chłopcówto głównie ce­na ich zabawek

Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ...Jes­teśmy al­bo bo­hate­rami, al­bo nic­po­niami; cha­rak­terów śred­nich, na których głównie spoczy­wa bu­dowa społeczna, ma­my bar­dzo mało.Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań.Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.  Kil­ku fra­jerów rządzi świata te­go polityką Naj­potężniej­si z nich myślą o władzy nad galaktyką Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie.