To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas.


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
arystotelestoco wciążro­bimysta­nowio nasco wciąż ro­bimysta­nowi o nas

lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności.Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie.Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju.