To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.


to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
karol irzykowskitocosiępospolicienazywaintelektualizmempowinnoraczejnazywaćszablonemnasludziemyślążekażdyktórymyślitymsamymjużdobrzemyślico sięsię pospoliciepospolicie nazywanazywa intelektualizmempowinno sięsię raczejraczej nazywaćnazywać szablonemu nasnas ludzieludzie myśląże każdyktóry myślitym samymsamym jużjuż dobrzedobrze myślico się pospoliciesię pospolicie nazywapospolicie nazywa intelektualizmempowinno się raczejsię raczej nazywaćraczej nazywać szablonemu nas ludzienas ludzie myślątym samym jużsamym już dobrzejuż dobrze myśli

Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości.Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem.Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.