To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
michał aniołtocosięnajwiększymwysiłkutworzywinnowyglądaćtakjakbypowstałoszybkoprawiebezwysiłkuzupełnąłatwościąnaprzekórprawdzieco sięw największymnajwiększym wysiłkuwysiłku tworzywinno wyglądaćwyglądać takjakby powstałopowstało szybkoprawie bezbez wysiłkuz zupełnązupełną łatwościąna przekórprzekór prawdzieco się wsię w największymw największym wysiłkunajwiększym wysiłku tworzywinno wyglądać takjakby powstało szybkoprawie bez wysiłkuz zupełną łatwościąna przekór prawdzieco się w największymsię w największym wysiłkuw największym wysiłku tworzyco się w największym wysiłkusię w największym wysiłku tworzy

Nie ma chyba większego wysiłku, niż usiłować ładnie wyglądać od ósmej rano do północy.Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze.Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku.Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku.W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony.W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony