To co najtrwalsze łatwo może zmienić się w nietrwałe, jeśli nie będzie pielęgnowane.


to-co-najtrwalsze-łatwo-może-zmienić-ę-w-nietrwałe-śli-nie-będzie-pielęgnowane
kamil ejsymonttoconajtrwalszełatwomożezmienićsięnietrwałejeśliniebędziepielęgnowaneco najtrwalszenajtrwalsze łatwołatwo możemoże zmienićzmienić sięw nietrwałejeśli nienie będziebędzie pielęgnowaneco najtrwalsze łatwonajtrwalsze łatwo możełatwo może zmienićmoże zmienić sięzmienić się wsię w nietrwałejeśli nie będzienie będzie pielęgnowaneco najtrwalsze łatwo możenajtrwalsze łatwo może zmienićłatwo może zmienić sięmoże zmienić się wzmienić się w nietrwałejeśli nie będzie pielęgnowaneco najtrwalsze łatwo może zmienićnajtrwalsze łatwo może zmienić sięłatwo może zmienić się wmoże zmienić się w nietrwałe

Nie poniewierajmy człowiekiem, który nam dobrze służy: łatwo go zmienić w lichego lokaja.Nie poniewierajmy człowiekiem, który nam dobrze służy; łatwo go zmienić w lichego lokaja.A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką Wśród śmiertelników nie ma szczęśliwych. Jeśli ktoś się bogaci może być szczęśliwszy od sąsiada, ale szczęśliwy nie będzie.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.