To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy.


to-co-niszczy-indywidualność-to-żądza-panowania-niezależnie-od-tego-jak-ją-określimy
john stuart milltoconiszczyindywidualnośćtożądzapanowanianiezależnieodtegojakokreślimyco niszczyniszczy indywidualnośćżądza panowanianiezależnie odod tegotego jakjak jąją określimyco niszczy indywidualnośćniezależnie od tegood tego jaktego jak jąjak ją określimyniezależnie od tego jakod tego jak jątego jak ją określimyniezależnie od tego jak jąod tego jak ją określimy

To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy.Jeżeli jesteś na dobrej drodze, to każdy krok, niezależnie od tego jak mały, przybliża Cię do celu.Ideał arystokratyczny wymaga realnego panowania lepszych, demokracja - formalnego panowania wszystkich.Niezależnie od tego, za kogo się uważasz, zawsze jesteś kimś lepszymJeśli jesteś próżny, twoje czyny to potwierdzą, niezależnie od tego, jak szlachetne pozory by przybrały; jeśli próżny nie jesteś, twoja pozorna próżność pozostanie skromnością.Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdy