To, co zaproponowała Jane Fonda ogranicza się do strony fizycznej. Aerobik powoduje niepokoje i napięcia. Piękność zależy od samopoczucia, wymaga harmonii ciała i ducha, szczęścia.


to-co-zaproponowała-jane-fonda-ogranicza-ę-do-strony-fizycznej-aerobik-powoduje-niepokoje-i-napięcia-piękność-zależy-od-samopoczucia-wymaga
raquel welchtocozaproponowałajanefondaograniczasiędostronyfizycznejaerobikpowodujeniepokojenapięciapięknośćzależyodsamopoczuciawymagaharmoniiciaładuchaszczęściaco zaproponowałazaproponowała janejane fondafonda ograniczaogranicza sięsię dodo stronystrony fizycznejaerobik powodujepowoduje niepokojeniepokoje ii napięciapiękność zależyzależy odod samopoczuciawymaga harmoniiharmonii ciałaciała ii duchaco zaproponowała janezaproponowała jane fondajane fonda ograniczafonda ogranicza sięogranicza się dosię do stronydo strony fizycznejaerobik powoduje niepokojepowoduje niepokoje iniepokoje i napięciapiękność zależy odzależy od samopoczuciawymaga harmonii ciałaharmonii ciała iciała i ducha

Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych.Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność. Ją z kolei ogranicza tylko nasze własne lenistwo...Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi.Sam pocałunek jest niczym, bo wszystko zależy od ducha, w jakim będzie dany.Post ciała oczyszcza ducha.