To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.


to-cze­go-szu­kasz-znaj­dziesz-w os­tatnim-spośród-możli­wych-miejsc
artur blochtocze­goszu­kaszznaj­dzieszw os­tatnimspośródmożli­wychmiejsccze­go szu­kaszznaj­dziesz w os­tatnimw os­tatnim spośródspośród możli­wychmożli­wych miejscznaj­dziesz w os­tatnim spośródw os­tatnim spośród możli­wychspośród możli­wych miejscznaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wychw os­tatnim spośród możli­wych miejscznaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc

Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz.Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie Dopóki nie wyj­dziesz z pod­pun­któw nie spot­kasz no­wych możliwości.