To, czego sobie wyobrazić nie można, można sobie często kupić.


to-czego-sobie-wyobrazić-nie-można-można-sobie-często-kupić
stanisław jerzy lectoczegosobiewyobrazićniemożnamożnaczęstokupićczego sobiesobie wyobrazićwyobrazić nienie możnamożna sobiesobie częstoczęsto kupićczego sobie wyobrazićsobie wyobrazić niewyobrazić nie możnamożna sobie częstosobie często kupićczego sobie wyobrazić niesobie wyobrazić nie możnamożna sobie często kupićczego sobie wyobrazić nie można

Można sobie wyobrazić, że rzeka popłynie w górę, ale nie że w poprzek.Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.Jeżeli nie masz szczęścia ani miłości, można sobie kupić doskonałe ich namiastki.Najszczęśliwszy związek, jaki można sobie wyobrazić, jest pomiędzy głuchą żoną a ślepym mężem...Któryż z wielkich filozofów był żonaty? Co więcej, nie można ich sobie nawet jako żonatych wyobrazić. Żonaty filozof należy do komedii.Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.