To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.


to-czym-jesteśmy-dla-ludzi-jest-ważniejsze-ż-to-czym-jesteśmy-we-własnych-oczach
zofia nałkowskatoczymjesteśmydlaludzijestważniejszeniżtowewłasnychoczachczym jesteśmyjesteśmy dladla ludzijest ważniejszeważniejsze niżczym jesteśmyjesteśmy wewe własnychwłasnych oczachczym jesteśmy dlajesteśmy dla ludzijest ważniejsze niżczym jesteśmy wejesteśmy we własnychwe własnych oczachczym jesteśmy dla ludziczym jesteśmy we własnychjesteśmy we własnych oczachczym jesteśmy we własnych oczach

Jesteśmy tym właśnie, czym jesteśmy, ponieważ wcześniej tak to sobie wyobraziliśmy.Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień.Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.W tym, w czym sami grzeszymy, jesteśmy najbardziej surowi dla innych.Zdra­da to wier­ność te­mu, czym nie jesteśmy.Nie doceniamy tego, co posiadamy, a przeceniamy to, czym jesteśmy.