To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:


to-jest-tak-jak-powiedział-któryś-z-poetów-ze-Środkowego-zachodu-trzeba-kochać-życie-żeby-mieć-i-trzeba-mieć-żeby-móc-kochać-to
thornton niven wildertojesttakjakpowiedziałktóryśpoetówzeŚrodkowegozachodutrzebakochaćżycieżebymiećtrzebamiećmóckochaćwłaśnienazywasięzaklętymkręgiemjest takjak powiedziałpowiedział któryśktóryś zz poetówpoetów zeze ŚrodkowegoŚrodkowego zachodutrzeba kochaćkochać życieżeby jeje miećmieć ii trzebatrzeba jeje miećżeby jeje mócmóc kochaćwłaśnie nazywanazywa sięsię zaklętymzaklętym kręgiemjak powiedział któryśpowiedział któryś zktóryś z poetówz poetów zepoetów ze Środkowegoze Środkowego zachodutrzeba kochać życieżeby je miećje mieć imieć i trzebai trzeba jetrzeba je miećżeby je mócje móc kochaćwłaśnie nazywa sięnazywa się zaklętymsię zaklętym kręgiem

Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall
Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie. -Maksym Gorki
trzeba-tak-żyć-żeby-było-można-mieć-szacunek-dla-samego-siebie
Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi. -Lew Tołstoj
Żeby-coś-robić-trzeba-mieć-nadzieję-że-ę-to-zrobi
Trzeba mieć nie lada odwagę, żeby przyznać się do swego tchórzostwa. -Edward Jokiel
trzeba-mieć-nie-lada-odwagę-żeby-przyznać-ę-do-swego-tchórzostwa
Żeby być szczerym trzeba mieć coś do powiedzenia. -Renata Szuman - Fikus
Żeby-być-szczerym-trzeba-mieć-coś-do-powiedzenia