to-jeszcze-nie koniec-tak-łat­wo ę-nie poddawaj-to-jeszcze-nie ko­niec-życie-toczy ę-nadal-każdy-dra­matna­wet-najmniejszy
zakochana i zranionatojeszczenie koniectakłat­wo sięnie poddawajtonie ko­niecżycietoczy sięnadalkażdydra­matna­wetnajmniejszyod­bi­ja sięna nasaleto jeszczeweź sięw garśći wstawaj jeszcze nie koniecnie koniec taktak łat­wo sięłat­wo się nie poddawajjeszcze nie ko­niecnie ko­niec życieżycie toczy siętoczy się nadalnajmniejszy od­bi­ja sięod­bi­ja się na nasale to jeszczeto jeszcze nie koniecnie koniec weź sięweź się w garśćjeszcze nie koniec taknie koniec tak łat­wo siętak łat­wo się nie poddawajjeszcze nie ko­niec życienie ko­niec życie toczy siężycie toczy się nadalnajmniejszy od­bi­ja się na nasale to jeszcze nie koniecto jeszcze nie koniec weź sięnie koniec weź się w garść

- Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze...Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...Gdy myślisz, że już jest ko­niec.. poczekaj. Może nie wszys­tko stracone? Trud­no jest uwie­rzyć, że jest jeszcze ja­kieś wyjście. Ale nie próbując nig­dy się nie dowiesz. Życie jest właśnie tak zbu­dowa­ne byśmy zbyt długo się zastanawiali.Komunizmu nie da się obronić w żaden sposób. To była totalna porażka. Z kolei spóźnieni antykomuniści, których pełno w Polsce, na Węgrzech czy w Słowenii, na pytanie, dlaczego nasze życie bywa nadal tak podłe, skoro kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, odpowiadają: Ponieważ to jeszcze nie jest prawdziwy kapitalizm. Nadal rządzi nami wąska grupa komunistów. Dlatego [...]Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać -Wszys­tko zos­tało już kiedyś powiedziane. -Może i tak, ale nie przeszkadza to w po­wie­dze­niu te­go jeszcze raz. Niektóre słowa, bądź zda­nia, aż proszą się o powtórzenie... -Na przykład? -Kocham Cię, pięknie wyglądasz, tęsknie... -I tyle? -To więcej niż Ci się wy­daje mój młody uczniu, zdarzają się sy­tuac­je kiedy człowiek chciałby to po­wie­dzieć jeszcze cho­ciaż je­den raz, ale nie ma ta­kiej możliwości.