To moje życie i ja decyduję! I żadnej decyzji nie zamierzam żałować, bo na to szkoda zdrowia!


to-moje-życie-i-ja-decyduję-i-żadnej-decyzji-nie-zamierzam-żałować-bo-na-to-szkoda-zdrowia
daniel janiktomojeżyciejadecydujężadnejdecyzjiniezamierzamżałowaćbonatoszkodazdrowiamoje życieżycie ii jaja decydujęi żadnejżadnej decyzjidecyzji nienie zamierzamzamierzam żałowaćbo naszkoda zdrowiamoje życie iżycie i jai ja decydujęi żadnej decyzjiżadnej decyzji niedecyzji nie zamierzamnie zamierzam żałowaćna to szkodamoje życie i jażycie i ja decydujęi żadnej decyzji nieżadnej decyzji nie zamierzamdecyzji nie zamierzam żałowaćbo na to szkodana to szkoda zdrowiamoje życie i ja decydujęi żadnej decyzji nie zamierzamżadnej decyzji nie zamierzam żałowaćbo na to szkoda zdrowia

Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem.Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji.Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą decyzji szalonych albo tragicznych.Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło.Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło.Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy.