To nieprawda, że obcowanie z młodzieżą odmładza. Po kilku godzinach patrzenia na młode, gładkie twarze, wydaję się sobie dopiero stara i brzydka.


to-nieprawda-że-obcowanie-z-młodzieżą-odmładza-po-kilku-godzinach-patrzenia-na-młode-gładkie-twarze-wydaję-ę-sobie-dopiero-stara-i-brzydka
zofia kucównatonieprawdażeobcowaniemłodzieżąodmładzapokilkugodzinachpatrzenianamłodegładkietwarzewydajęsięsobiedopierostarabrzydkaże obcowanieobcowanie zz młodzieżąmłodzieżą odmładzapo kilkukilku godzinachgodzinach patrzeniapatrzenia nana młodegładkie twarzewydaję sięsię sobiesobie dopierodopiero starastara ii brzydkaże obcowanie zobcowanie z młodzieżąz młodzieżą odmładzapo kilku godzinachkilku godzinach patrzeniagodzinach patrzenia napatrzenia na młodewydaję się sobiesię sobie dopierosobie dopiero staradopiero stara istara i brzydkaże obcowanie z młodzieżąobcowanie z młodzieżą odmładzapo kilku godzinach patrzeniakilku godzinach patrzenia nagodzinach patrzenia na młodewydaję się sobie dopierosię sobie dopiero starasobie dopiero stara idopiero stara i brzydkaże obcowanie z młodzieżą odmładzapo kilku godzinach patrzenia nakilku godzinach patrzenia na młodewydaję się sobie dopiero starasię sobie dopiero stara isobie dopiero stara i brzydka

Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.Wszyscy uważają że nasza cywilizacja jest bardzo stara ale wystarczy cofnąć się o kilka wnuczek kilku dziadków żeby znaleźć się w średniowieczu.Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami.Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów.