To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.


to-prawda-że-w-demokracji-lud-robi-jakoby-to-co-chce-ale-wolność-polityczna-nie-polega-na-tym-aby-robić-to-co-ę-chce-w-państwie-to-znaczy-w
montesquieutoprawdażedemokracjiludrobijakobytocochcealewolnośćpolitycznaniepoleganatymabyrobićsięchcepaństwietoznaczyspołecznościktórejprawamożepolegaćjedyniemócczynićczegopowinnochciećbyćzmuszonymtegochciećpowinnow demokracjidemokracji ludlud robirobi jakobyco chceale wolnośćwolność politycznapolityczna nienie polegapolega nana tymaby robićco sięsię chcew państwieznaczy ww społecznościw którejktórej sąsą prawawolność możemoże polegaćpolegać jedyniejedynie nana tymaby mócmóc czynićczego sięsię powinnopowinno chciećnie byćbyć zmuszonymzmuszonym czynićczynić tegoczego sięsię chciećchcieć nienie powinnoże w demokracjiw demokracji luddemokracji lud robilud robi jakobyale wolność politycznawolność polityczna niepolityczna nie poleganie polega napolega na tymco się chceznaczy w społecznościw której sąktórej są prawawolność może polegaćmoże polegać jedyniepolegać jedynie najedynie na tymaby móc czynićczego się powinnosię powinno chcieća nie byćnie być zmuszonymbyć zmuszonym czynićzmuszonym czynić tegoczego się chciećsię chcieć niechcieć nie powinno

Wolność polega głównie na tym, aby nie móc być zmuszonym do czynienia rzeczy, której prawo nie nakazuje. -Montesquieu
wolność-polega-głównie-na-tym-aby-nie-móc-być-zmuszonym-do-czynienia-rzeczy-której-prawo-nie-nakazuje
Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. -Jan Paweł II
każde-pokolenie-powinno-zdawać-sobie-sprawę-iż-wolność-nie-polega-na-tym-żeby-robić-co-nam-ę-żywnie-podoba-ale-na-prawie-do-robienia-tego-co
Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale. -Johann Wolfgang Goethe
być-może-nic-nie-jest-warte-zachodu-aby-to-lub-tamto-czynić-ale-wszystko-co-czynimy-jest-w-każdym-razie-warte-aby-to-czynić-doskonale
Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą. -Henryk Sienkiewicz
wolność-jest-to-prawo-robienia-tego-co-ę-chce-i-przeszkadzania-innym-w-robieniu-tego-czego-chcą
Wolność jest to prawo do robienia tego, co się chce i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą. -Henryk Sienkiewicz
wolność-jest-to-prawo-do-robienia-tego-co-ę-chce-i-przeszkadzania-innym-w-robieniu-tego-czego-chcą