To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi.


to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
john locketowłaśnierozumieniewynosiczłowiekaponadresztęistotwrażliwychdajemuprzewagępanowaniejakieposiadanadnimiwłaśnie rozumienierozumienie wynosiwynosi człowiekaczłowieka ponadponad resztęresztę istotistot wrażliwychwrażliwych ii dajedaje mumu przewagęprzewagę ii panowaniejakie posiadaposiada nadnad nimiwłaśnie rozumienie wynosirozumienie wynosi człowiekawynosi człowieka ponadczłowieka ponad resztęponad resztę istotresztę istot wrażliwychistot wrażliwych iwrażliwych i dajei daje mudaje mu przewagęmu przewagę iprzewagę i panowaniejakie posiada nadposiada nad nimiwłaśnie rozumienie wynosi człowiekarozumienie wynosi człowieka ponadwynosi człowieka ponad resztęczłowieka ponad resztę istotponad resztę istot wrażliwychresztę istot wrażliwych iistot wrażliwych i dajewrażliwych i daje mui daje mu przewagędaje mu przewagę imu przewagę i panowaniejakie posiada nad nimiwłaśnie rozumienie wynosi człowieka ponadrozumienie wynosi człowieka ponad resztęwynosi człowieka ponad resztę istotczłowieka ponad resztę istot wrażliwychponad resztę istot wrażliwych iresztę istot wrażliwych i dajeistot wrażliwych i daje muwrażliwych i daje mu przewagęi daje mu przewagę idaje mu przewagę i panowanie

Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. -Hegezjasz
człowiek-mądry-posiada-przewagę-nad-innymi-nie-tyle-w-wybieraniu-rzeczy-dobrych-co-w-unikaniu-rzeczy-złych
Należy się wystrzegać ludzi, o których zapominamy, bo tacy właśnie mają nad nami absolutną przewagę. -Gilbert Keith Chesterton
należy-ę-wystrzegać-ludzi-o-których-zapominamy-bo-tacy-właśnie-mają-nad-nami-absolutną-przewagę
Sława wynosi malarzy ponad książęta. -Heinrich Mann
sława-wynosi-malarzy-ponad-książę